Koupit Hypnogen

Insomnií (nespavostí) trpí asi 15% lidské populace. S poruchami spánku se ale během svého života setká daleko více lidí. Insomnie je porucha spánku, při níž jedinec nemůže usnout nebo se v spánku často probouzí. Insomniak je poté člověk trpící insomnií.

 

Příčiny nespavosti

Psychiatrické

demence, delirium, používání psychoaktivních látek, schizofrenie, akutní psychózy, poruchy nálad, úzkostné poruchy, poruchy příjmu potravy, sexuální dysfunkce, impulzivní poruchy

Neurologické

Parkinsonova nemoc či syndrom, Huntingtonova a Alzheimerova choroba, neuromuskulární nemoci, stavy po poraněních hlavy, bolesti hlavy, epilepsie

Ostatní somatické

bolesti, srdeční arytmie, vředová choroba, gastroesofage- ální reflux, bronchiální astma

V případě, že trpíte nespavostí anebo špatným spánkem je třeba co nejdříve navštívit lékaře a začít s vhodnou léčbou, například koupit Hypnogen.

K čemu se přípravek Hypnogen používá

Zolpidemi tartras je léčivá látka přípravku Hypnogen. Tento přípravek zkracuje dobu nástupu spánku, snižuje počet probouzení během spánku, prodlužuje celkovou délku spánku a zlepšuje jeho kvalitu tím, že obnovuje jeho normální strukturu. Hypnogen je určen pro užívání dospělými, kteří trpí nespavostí. Přípravek je určen pouze ke krátkodobému použití, neléčí tedy chronickou insomnii.
Aby bylo možné si
koupit Hypnogen, mělo by nejprve dojít k důkladnému vyšetření pacienta. Před zahájením léčby zolpidemem by měla být objasněna příčina Vaší spánkové poruchy a  základní onemocnění by mělo být léčeno. Až poté by měl být vystaven recept.

Jestliže je zolpidem nebo jiná spánek navozující látka užívána po několik týdnů, může dojít
ke snížení hypnotického účinku (vytvoří se částečná imunita na jeho účinky).

Užívání Hypnogenu

Pokud jste dostali od lékaře doporučení koupit Hypnogen, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře nebo příbalového letáku. Přípravek nesmí užívat děti a mladiství do 18 let.

Hypnogen se obvykle užívá těsně před ulehnutím nebo hned po ulehnutí; zapíjí se malým
množstvím vody. Přípravek se může užít pouze v případě, že lze zajistit 7-8 hodinový spánek jinak je bezpředmětné lék užívat. Obvyklá dávka je polovina tablety, po uvážení lékaře může být ovšem zvýšena na celou tabletu s obsahem 10mg zolpidemu. Nepřekračujte tuto denní dávku, je to maximální denní dávka.

Možné nežádoucí účinky Hypnogenu

Podobně jako všechny léky a léčivé přípravky, může mít i Hypnogen nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého, kdo jej užije. Během léčby přípravkem Hypnogen se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Točení hlavy, závrať, bolest hlavy, ospalost během dne, průjem, nevolnost, zvracení, zmatenost, halucinace, snížená bdělost, ztráta paměti (výpadky paměti se většinou objevují několik hodin po podání léku – riziko lze snížit zajištěním nepřerušovaného spánku po dobu 7-8 hodin) bolest svalů, zvýšená únava.
Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení
koupit Hypnogen, seznamte se vždy i s možnými vedlejšími účinky.

Pokud je třeba zahájit léčbu a ošetřující lékař vám doporučil koupit Hypnogen, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek jiným osobám.

Uchovávání Hypnogenu

Uchovávejte vždy při teplotě do 25°C mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení

Koupit Hypnogen krém můžete v České republice podle potřeby v různých baleních.
Hypnogen je přípravek ve formě bílých až téměř bílých potahovaných tablet s půlící rýhou typu karate na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny. Velikost balení: 7, 15, 20, 30 a 100 potahovaných tablet.

Kde Hypnogen

Koupit Hypnogen v České republice je možné pouze na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný přípravek. Bez lékařského předpisu je možné koupit Hypnogen pouze přes zahraniční internetové obchody.